tik profesionalus vertimas
Taisyklės

Vertimų pardavimo taisyklės:

Klientas (Užsakovas) pirkdamas iš teikėjo – vertimų biuro „Vertimubiuras24“ – vertimo paslaugas besąlygiškai sutinka su šiomis žemiau nurodytomis pardavimo sąlygomis:

Bendros sąlygos:

1. Vertimų biuras „Vertimubiuras24“ atlieka vertimus raštu pagal šias Taisykles ir geros valios ir patirties principus.
1.1 Visus vertimus „Vertimubiuras24“ atlieka gavus išankstinį apmokėjimą iš Kliento, jeigu nebuvo sutarta kitaip.
1.2. Klientas atsiunčia pavedimo kopiją ir tuo pačiu patvirtina, kad užsako vertimą.
1.3. Negavus iš Kliento pavedimo kopijos vertimų biuras „Vertimubiuras24“ nėra įpareigotas atlikti vertimą.
1.4. Visą elektroninę korespondenciją tarp vertimų biuro „Vertimubiuras24“ ir Kliento yra neatsiejama šių taisyklių dalis.

Konfidencialumas:

2. Visi vertimų biurui „Vertimubiuras24“ Kliento atsiųsti dokumentai ir informacija yra laikomi konfidencialiais ir nėra prieinami tretiems asmenims, išskyrus viešai prieinamą medžiagą (spaudos leidinius, visiems prieinamus teisės aktus ir t.t.).
2.1. Klientui pageidaujant vertimų biuras „Vertimubiuras24“ pristato atskirą dokumentą, kuris įpareigoja taikyti informacijos konfidencialumą.

Vertimų raštu atlikimas:

3. Atsiskaitymo vienetas yra puslapis, kurį sudaro 1550 ženklų be tarpų.
3.1. Vertimai yra tvirtinami pas notarą tik gavus dokumento originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją.
3.2. Vertimų biuras „Vertimubiuras24“ įsipareigoja atlikti vertimus kruopščiai, atsižvelgiant į bendrai priimtus vertimo atlikimo principus.
3.3. Vertimo kaina neapima teksto redagavimo bei publikacijai parengimo paslaugos.
3.4. Jeigu per 3 darbo dienas nuo vertimo Klientui perdavimo dienos Klientas nepateikia jokių pretenzijų dėl vertimo biuro „Vertimubiuras24“ atlikto vertimo, vertimas yra laikomas perduotu ir galutinai priimtu.
Skundai dėl vertimo paslaugų yra priimami tik raštu, nurodžius konkrečias klaidas ar neatitikimus. Pretenzijos dėl vertimo paslaugų kokybės, jeigu nėra nurodyta konkrečiai bent kelėta gramatinių, esmes ir t.t. klaidų, nebus nagrinėjamos. Jeigu klaidingai buvo atlikta dalis vertimo ir jį buvo nedelsiant pataisyta, tai nesuteikia Klientui teisės nepriimti viso darbo ar už jį nemokėti. Klaidomis nėra atvejai, kai dėl blogos dokumentų kokybės, ranka ar neaiškiai parašytos teksto jis yra blogai įskaitomas ir neteisingai išverstas.

Atsakomybė ir autorinės teisės:

4. Vertimų biuro „Vertimubiuras24“ materialinė atsakomybė už visus galimus nuostolius susijusius su klaidingai atliktu vertimu yra apribota iki neto atlyginimo už atliktą vertimą dydžio (be PVM mokesčio). Viršutinė atsakomybės riba yra 200 EUR ir negali viršyti vertimo užsakymo vertės.
4.1. Vertimų biuro „Vertimubiuras24“ materialinė atsakomybė neapima vertimų daromų skubos tvarka arba kai verčiamas tekstas (originalas) yra nerišlus, sunkiai įskaitomas, turi rašybos, stiliaus bei loginių klaidų. Klientas užsakydamas vertimą skubos tvarka arba kai verčiamas tekstas (originalas) yra nerišlus prisiima atsakomybę dėl galimų vertimo klaidų. Tačiau vertimų biuras „Vertimubiuras24“ yra įpareigotas nedelsiant pataisyti galimas vertimo klaidas jeigu jos buvo nurodytos.

4.2. Materialinė autorinė teisė yra perduodama Klientui tiesiogiai po to, kai jis apmoka vertimą pagal pateiktą jam išankstinio apmokėjimo sąskaitą-faktūrą bei gauna atliktą vertimą.
4.3. Jei Klientas laiku neapmoka atsiųstos jam sąskaitos, jis privalo mokėti vertimų biurui „Vertimubiuras24“ 0,2 % dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.
4.4. Vertimų biuro „Vertimubiuras24“ Klientai įsipareigoja tiesiogiai nesikontaktuoti su vertimų biuro vertėjais ir kitais darbuotojais per 12 mėnesių nuo paskutinio užsakymo datos bei nevilioti jų darbo ar kitais pasiūlymais.
4.5. Klientas negali anuliuoti patvirtino užsakymo ar jo pakeisti vykdymo metu be išankstinio rašytinio vertimų biuro „Vertimubiuras24“ sutikimo. Jeigu užsakymas bus anuliuotas ar pakeistas, Klientas turi atlyginti visas iki to laiko faktiškai patirtas darbo išlaidas susijusias su užsakymo vykdymu.